คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 (ในที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564” ณ ห้อง Sc138 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี ผู้แทนนักศึกษากล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและอัญเชิญพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าร่วมพิธียืนถวายสักการะโดยพร้อมเพรียงกันและ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ ที่อยู่ในยุคการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๔ ที่ทรงเป็นแบบอย่างนักวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อการดำรงชีวิต และเป็นการพัฒนาประเทศที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า เนื่องจากการจัดงานในปีนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ทางคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เป็นแบบผสมผสาน (ในที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และผ่านระบบออนไลน์) และได้จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติให้แก่ คณาจารย์ และนักเรียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียง พร้อมพิธีมอบรางวัลนักวิจัย/ผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐพล ทองปลิว ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ สุขบท ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ผลงานอนุสิทธิบัตรเลขที่ 17581 : กรรมวิธีการผลิตบล็อกคอนกรีตลดแรงกระแทกและ อาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลงาน: การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนน่าอยู่ บ้านศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พร้อมพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563 จำนวน 7 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ปุริม จารุจำรัส สาขาเคมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสนอ ชัยรัมย์ สาขาเคมี รองศาสตราจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย สาขาฟิสิกส์ รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล สาขาคณิตศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงษ์ โกมิล สาขาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐพล ทองปลิว สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์นลินญา บุญที สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และในส่วนการจัดการแข่งขันทางวิชาการระบบออนไลน์เพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น จากนั้นเป็นการ Pitching ผลงานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน สะสมระยะทางวิ่งและเก็บขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดย นายกานต์ สรรพสาร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำสีย” โดย นางสาวดรุณี สุขชิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี และหัวข้อ “การพัฒนาระบบวัดแก๊สชีวภาพ” โดย นางสาวกัญญาพัชร อามาตย์ ระดับปริญญาเอก ฟิสิกส์

รายงานโดย : ยงยุทธ ผูกพันธ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอุบลราชธานี