เตรียมความพร้อมสู่เมือง Smart ชุมแพ เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม เตรียมความพร้อมโครงการ Smart ชุมแพ พ.ศ.2563 โดยมีนายนิรุตติ์ ปานนาค รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองชุมแพ เข้ารับการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการเตรียมความรู้เข้าสู่โครงการ ” Smart ชุมแพ ” ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ กรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญระบบ GIS และการสำรวจระยะไกล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ