อาชีวะอุดรธานี So Cool สุดๆ นำ AI พัฒนาสู่ Digital Classroom เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย นายณรงค์ แผ้วผลสงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแบบ New Normal ด้วย Platform ที่เป็นแอพลิเคชั่นจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นและดีที่สุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้ห้องเรียน AI(ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์) ให้แก่คุณครูและบุคลากรทั้งหมด โดยในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการห้องเรียน AI ในครั้งนี้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้กล่าวถึง แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให้ทันต่อสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตอบโจทย์เทรนด์การศึกษาในยุคดิจิทัล และเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างดีที่สุด
โดยเทคโนโลยีห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์แบบ Classroom Network ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบการบันทึกข้อมูลการเข้าเรียน การใช้งานและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้ครูและผู้บริหารได้นำไปสร้างงานวิจัยในชั้นเรียน สู่การเรียนรู้ที่ดียิ่งๆขึ้นไปและดีที่สุด
ทั้งนี้ ในการอบรมได้รับเกียรติจากบริษัทเอแด็กชอฟต์ นำทีมโดยคุณชัยเมศร์ อมรพลสมบูรณ์ Content Provide คุณธงชัย จันทร์โต Project Manager และคุณวิธัญญา เบาะทอง Content Specialist เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้