อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

วานนี้ (10 ส.ค.63) ที่หอประชุมอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอชุมแพ ประจำปี 2562 พิธีกรรมทางศาสนา พร้อมอ่านสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านของนายกรัฐมนตรี โดยมี นายไพศาล วงษ์ซีวะสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมบูรณ์ มานาดี ปลัดอำเภอ อ่านสารปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกณพัฒน์ ชุมนุมศิริวัฒน์ ปลัดอำเภอ อ่านสารอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมกันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอชุมแพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้ ยังมีการประดับขีดแก่ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ที่มีผลงานเด่น ประจำปี 2563 และปฏิบัติงานครบ 10 ปี นอกจากนี้ยังมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งครบ 60 ปี การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน สำหรับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการเขตปกครองออกเป็น 12 ตำบล 135 หมู่บ้าน

สำหรับประวัติวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ซึ่งในปี 2563 ครบรอบ128 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย