หนองบัวลำภู(ชมคลิป)องคมนตรี ร่วมประชุมจัดทำแผนเชื่อมโยงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ตามโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่

วันนี้(10 ส.ค.63) ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนขับเคลื่อนทำโรงเรียน ให้เป็นเป็นบ้านหลังที่สองและการเชื่อมโยง โรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง ของโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร –โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของตำบล โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครู และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม
โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว เป็นในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีการนำร่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง ครูทำหน้าที่เสมือนพ่อแม่ของนักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2562 ใช้รูปแบบ farm school กลไกเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโภชนาการที่ดี เป็นฐานสร้างกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงการพัฒนา ครู ผู้เรียน และโรงเรียน ให้มีคุณภาพ ทั้งยังเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน ทำให้โรงเรียนเป็นที่พึ่งให้กับชุมชน
ดังจะเห็นได้จาก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว สามารถทำหน้าที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชน โดยแบ่งปันผลผลิตอาหารจาก ฟาร์ม School ช่วยเหลือชุมชนได้ ขณะที่โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบล ซึ่งมีความได้เปรียบเชิงพื้นที่ สภาพแวดล้อมและตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ได้ตระหนักในโอกาสที่จะเรียนรู้การทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง และในโอกาสในการร่วมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนด้วย
สำหรับรูปแบบของโรงเรียนพี่ –โรงเรียนน้อง ที่ใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกัน และสร้างการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อ ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อย่างรอบด้านตามช่วงวัย เพื่อเติบโตเป็นคนดี และโรงเรียนทั้งสองสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของตำบล สร้างความเข้มแข็งและวิถีแห่งความพอเพียง ให้คนในชุมชน และคนในตำบลได้
โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ร่วมให้การสนับสนุน อันเป็นการสืบสานพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแก่องคมนตรีว่า การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ มีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู