หนองคาย(ชมคลิป)รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่เปิด”โครงกรปลูกไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เปิด”โครงการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด”โครงกาปลูกไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่บริเวณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดลอกสระวังยม สาธารณะประโยชน์บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และมอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน(ส.ป.ก.4-01) ให้เกษตรกร จำนวน 30 ราย และมอบบัตรดินดีแก่หมอดินอาสา
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องประสบภัยแล้ง อุทกภัยและโรคระบาดต่างๆจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคน ต้องคำนึงถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากร ปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โครงการ “ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราบนานเท่านาน
กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ริเริ่ม “โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา”เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาระบบนิเวศ และปลูกจิตสำนึกกรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินหน่วยงานในภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันปลูกตันไม้ในที่ดินของตนเองพื้นที่หน่วยงาน พื้นที่สาธารณะ ศาสนสถาน ตลอดจนพื้นที่โครงการต่าง ๆของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 1,000,000 มี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการ หน่วยงานรัฐและเอกชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จำนวนมาก

:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย