อุดรธานี-อาชีวะอุดรธานีจับมือบริษัทอวาแลนซ์ เดินหน้าพัฒนา Low Code Excellence Center

อาชีวะอุดรธานีจับมือบริษัทอวาแลนซ์ เดินหน้าพัฒนา Low Code Excellence Center เพื่อสร้าง Digital Applicationและ Micro Services
.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีร่วมมือบริษัท อวาแลนซ์ โกลบัล จำกัด เพื่อเดินหน้าโครงการ Overview Digital Trend เพื่อการพัฒนา Digital Application สู่ Low Code Platform by Avalant ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องตามที่ได้นำเสนอความร่วมมือในการผลิต Workforce ตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของโลกอาชีพ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการชั้นนำและสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพลวัตน์และสถานการณ์ต่างๆ


ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้กล่าวถึงนโยบาย ทิศทางการพัฒนา Workforce ที่ทันสมัยตาม Trend และบริษัท อวาแลนท์ โกลบัล ซึ่งนำทีมโดยคุณอัครพล บุญวรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Digital Trend After COVID-19” คุณเยาวภา วงศ์มาสา Chief Technology Officer (CTO) กับหัวข้อ “Trend อาชีพยุค New Normal” และทีม Technical Presale โดยคุณวีรวัฒน์ ตั้งโศภิต คุณผกาสินี บุตรโท นำเสนอในหัวข้อ “Mobile Application และ Web Application” ที่พัฒนาด้วย ONEWEB Low Code Platform ให้แก่ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย

ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 500 คน รวมทั้งทีมบริษัท อวาแลนท์ โกลบัล จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อแนะแนวนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพร่วมกับทางบริษัท ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนว และได้รับโควตาในการเข้าร่วมฝึกงานในภาคเรียนถัดไปกับทางบริษัทเป็นจำนวนหลายตำแหน่งงาน อาทิ Developer, Testing, UX/UI, Sale, Project-Co, Designer, System Admin เป็นต้น