อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมการฝึกอบรม”โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างการเรียนรู้การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี นางอรมา ภาระศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม”โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างการเรียนรู้การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย” โดยมีนายนิรันดร์ ศุภสร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม อบจ.อุบลราชธานี กล่าวรายงาน มีดร.สุรัตน์ มุทุวงศ์ อดีตผอ.ศูนย์มสธ.อุบราชธานี นายสัญญา กรุงแก้ว รองผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายไพรัตน์ ภาระเวช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จะ.อุบลราชธานี วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน เสวนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีนายธนกฤต สายใจ เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 180 คน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำกิจกรรมการฝึกอบรม ” โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างการเรียนรู้การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย” เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นกลไกลสำคัญที่ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและร่วมรับประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การรับทราบข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และเราจะต้องมีความรู้เพื่อเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนของเราในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะมีขึ้นในโอกาสข้างหน้า

ส่วนด้าน นายธนกฤต สายใจ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สจ.เขต อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า หน้าที่ประการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย เป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตย ประชาชนได้มีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ

การอบรมรับความรู้ในวันนี้มีความสำคัญต่อผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นหน้าที่โดยตรงของทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายและสิทธิของตนเองทุกคน