ขอนแก่น-รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ทันตแพทย์สุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางพรพิมล หะวะนิช รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาล นายประกิต คำพิชิต รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางบัวพัน คงชาวนา หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 โดยมี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งได้มอบแนวทางกาารตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2564 ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะสรุปผลการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2563 ด้วย ที่ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


/////////ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น/////////