หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ชิงดำ 18 หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น อำเภอศรีบุญเรือง ปี 63


วันนี้(5 ส.ค 63) ผู้สื่อข่าวร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีบุญเรือง (พชอ.ศรีบุญเรือง) ประจำปี 2563 เป็นวันสุดท้ายของการประเมินหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ เป็นหัวหน้าคณะในการลงพื้นที่ทั้ง 5 คณะ เพื่อติดตามและประเมินแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 ด้าน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละสายประกอบ นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอำเภอศรีบุญเรืองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง หัวหน้าคณะสายที่ 1 นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้าคณะสายที่ 2
นายสุบิน ปาเวียง พัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้าคณะสายที่ 3 พญ.ดวงสุดา ดาวเศรษฐ์ ผอ.โรงพยาบาลศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้าคณะสายที่ 4 และ นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้าคณะสายที่ 5 โดยแต่ละคณะจะรับฟังผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่จริงจากคณะกรรมการหมู่บ้านในแต่ละด้าน โดยภาพรวมคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมใจกันนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ส่วนผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรคณะกรรมการแต่ละสายจะพิจารณาสรุปร่วมกัน อีกครั้งหนึ่ง ก่อนส่งผลคะแนนให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง เรียงลำดับคะแนนเพื่อประกาศ 5 หมู่บ้านเข้ารอบประกวดในรอบสุดท้ายในวันพรุ่งนี้
โดยในวันนี้ คณะกรรมการประเมินหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ทั้ง 5 ด้าน จะประเมินตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้านประกอบด้วยด้านสารเคมีในอาหารและสิ่งแวดล้อม ด้านการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และลดอุบัติเหตุ ด้านหมู่บ้านปลอดขยะ สะอาดปลอดภัย ด้านลดโรคเรื้อรัง และด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งรอบแรกจะประเมินคัดเลือกจากหมู่บ้านตัวแทนของ รพ.สต.แห่งละ 1 หมู่บ้าน รวม 18 หมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 หมู่บ้าน เพื่อประเมินรอบสองและตัดสินการประกวดพร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู