มรภ.ศรีสะเกษ เดินหน้าพัฒนาชุมชนบ้านปราสาทเยอ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์เผ่าเยอ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดบ้านปราสาทเยอ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ จ.ส.อ.สุทัศน์ ยาวิชัย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วยเยอ) โดยมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ศิลาบุตร ที่ปรึกษาอธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและงานทะเบียน มรภ.ศรีสะเกษ ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มรภ.ศรีสะเกษ ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนนื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ผศ.อธิชาติ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการดำเนินชีวิต ตามศาสตร์พระราชา ภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นำองค์ความรู้ มาใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 4 เผ่า ให้ทันสมัยและเป็นที่สนใจต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรม นำไปสู่การยอมรับระหว่างกันโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่ในลักษณะที่เป็นวิถีแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ ในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา โดยการมีส่วนร่วมและมีความพร้อมในการยกระดับการทำงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ มุ่งเน้นกิจกรรมในด้านศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าเยออำเภอไพรบึง เช่นรำแม่สะเอิง ให้คงอยู่สืบไป และให้เป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน