เลย – ปลุกเครือข่ายหมู่บ้าน-ชุมชน ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

“ดีเดย์” ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย เดินหน้าสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน จัดโครงการอบรมเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จังหวัดเลย ประจำปี 2567

ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผวจ.เลยเป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน และปลุกจิตอาสาต้อต้านยาเสพติดและช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ให้กลับคืนสู่สังคม โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยที่รวมทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล “เศรษฐา ทวีสิน”นายกรัฐมนตรี

นายประวิทย์ ภิญโญ ป้องกันจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยําเสพติด ประจําปีงบประมําณ พ.ศ.2567 เป็นแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตาม กรอบดําเนินการ 6 มาตรการ คือ มาตรการป้องกันยาเสพติด มาตรการปราบปรามยาเสพติด มาตรการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด มาตรการ บําบัดรักษายาเสพติด มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหา ตามยุทธศาสตร์นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยมาตรการทางเลือกใหม่ สู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน”

“ทั้งนี้มาตรการป้องกันยาเสพติด มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ประชาชนทั่วไป และโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันยาเสพติดโดยเน้นให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริม การทํากิจกรรม และเสริมสร้างทักษะหลากหลายด้าน รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางในการดําเนินชีวิตโดยปลอดภัยจากยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย”นายประวิทย์กล่าวฯ

นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผวจ.เลย กล่าวว่า โครงการนี้ยังเป็นการสํารวจกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในวัยเสี่ยง ที่มีแนวโน้มจะเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือสร้างปัญหาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อใช้เป็นเครือข่าย เฝ้าระวังต้านภัยยําเสพติด ที่เป็นการพัฒนาให้เป็นผู้นํา หรือเป็นแนวร่วมกิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและหากิจกรรมการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน ในวัยเสี่ยง เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว/ชุมชน ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหา ยาเสพติดเพื่อลดและป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดรายใหม่ ที่จะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของอําเภอในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนําเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรม มาเป็นเครือข่าย และช่วยเหลืองาน ทางราชการในพื้นที่

สำหรับการจัดอบรมโครงการนี้เริ่ม ขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2567 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย เยาวชนและประชาชน อายุระหว่าง 13 -29 ปี ทั้ง 14 อําเภอของจังหวัดเลย จํานวน 100 คน