บึงกาฬ โครงการ “เกษตรปลอดภัย ราชภัฏร่วมใจสืบสานศาสตร์พระราชาทำนาอินทรีย์สู้ภัยเศรษฐกิจจากโควิด–๑๙”


เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 19 ก.ค.63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครการ “เกษตรปลอดภัย ราชภัฏร่วมใจสืบสานศาสตร์พระราชา ทำนาอินทรีย์ สู้ภัยเศรษฐกิจจากโควิด-๑๙” โดยการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้แนวคิด “รวมใจจิตอาสา ลงแขกดำนา เรียนรู้วิถีพอเพียง” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้คงอยู่ โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมด้วยรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา คณาจารย์ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน


ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ