มุกดาหาร(ชมคลิป)รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการยกระดับการป้องกันฝุ่น PM 2.5 สู่ความยั่งยืน


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการยกระดับการป้องกันฝุ่น PM 2.5 สู่ความยั่งยืน ให้หน่วยงาน จ.มุกดาหาร
16 7 63 ที่หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู่ความยั่งยืน โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จันทร์หวร(จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ ได้มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของจังหวัด ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดมุกดาหารประสบความสำเร็จจนเกิดผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จำนวน 37 คน
หลังจากพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พบปะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ของรัฐบาล ซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา ส่งผลให้จังหวัดมุกดาหารมีดัชนีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดี และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงงานน้ำตาลสหเรือง เพื่อหารือรับฟังปัญหา กับทางโรงงานน้ำตาลสหเรือง พร้อมกำหนดแนวทางร่วมกัน ในการลดการเผาโดยใช้เครื่องจักรตัดแทนเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 ในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา โดยการส่งเสริมให้มีการตัดอ้อยสด และลดการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงาน และลดเผาเศษวัสดุทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วย.


อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร