หนองคาย –ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 2 กอ.รมน.มอบธง “สัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาภัยจากยาเสพติดและทอดผ้าป่าสามัคคีต่อยอดเงินทุนแม่เพื่อแผ่นดิน


เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 ที่บริเวณวัดราษฎร์จำนงค์ บ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 3 ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ส่วนแยก 1 มอบธง “สัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาภัยจากยาเสพติด และกิจกรรมต่อยอดเงินทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานประกอบพิธีมอบ
นางจีระนัน พรหมหิตา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 3 ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย กล่าวรายงาน สถานการณ์ยาเสพติดของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นเส้นทางผ่านและลักลอบนำเข้ายาเสพติด ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงมีการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมถึงการใช้สารเสพติดตามกระแสสังคม แต่เมื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงเมื่อปี 2563 ประชาชนในหมู่บ้านได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน โดยใช้หลักชุมชนดูแลชุมชน ใช้มาตรการตามกฎชุมชนเข้มแข็ง เกิดมาตรการทางสังคม ด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไป โดยได้รับความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจากส่วนราชการ อาทิเช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ 03 ส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2110 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 รวมทั้ง ส่วนราชการอื่นๆ จึงทำให้เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านชุมชนอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันมีครัวเรือน 118 ครัวเรือน สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน 60 ครัวเรือน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามกระบวนการ10 ขั้นตอน ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนที่ 9 และได้ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด จึงได้ประกอบพิธีรับธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบใบรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด แก่สมาชิกขึ้น โดยมีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และนักเรียนเข้าร่วมในครั้งนี้