ปลัดจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมอำเภอชุมแพ นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รำลึกถึงความสำคัญ การเสียสละของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทย รวมถึงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง บังเกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

โดยมี นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวต้อนรับคณะจัดอบรมฯในครั้งนี้ ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ ดังกล่าว โดยกำหนดฝึกอบรมในห้วงเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภออุบลรัตน์ / ภูเวียง /หนองเรือ / พล / แวงน้อย และอำเภอชุมแพ