อาชีวะอุดรธานี ติวเข้มหลักสูตรธุรกิจการบิน เพื่อสมรรถนะที่ทันสมัย New Normal ต้านกระแส Covid-19

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดโครงการ “Bridging Course for Aviation Business” เพื่อติวเข้มนักศึกษาใหม่ หลักสูตรธุรกิจการบิน เพื่อให้มีสมรรถนะทันสมัย ตอบสนองยุค New Normal และต้านกระแส Covid-19


ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานเปิดโครงการฯ ได้กล่าวถึงรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้พัฒนาหลักสูตรธุรกิจการบิน เพื่อให้เป็นเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของพื้นที่ คือสนามบินนานาชาติอุดรธานีโดยที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับต่อการขยายตัวของสนามบินนานาชาติอุดรธานี ที่เป็นสนามบินที่สังกัดกรมการท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในภาคอีสาน ดังนั้นวิทยาลัยฯตึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาธุรกิจการบินได้เห็น Overview ของอาชีพและนำประสบการณ์และความรู้ใหม่จากวิทยากรด้านการบิน เพื่อจะนำไปวางแผนเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน โดยมีวิทยากรจาก Experience Crew ให้เกียรติมาบรรยาย ใน ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563 เนื้อหาอบรมเข้มข้น ประกอบด้วย


1. OVERVIEW FOR AVIATION BUSINESS
2.GROOMING AND PERSONALITY
3. ENGLISH FOR AVIATION
ณ ห้องประชุมจันสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี