โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศ เป็นโรงพยาบาลสีขาว ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทุกประเภทภายใต้ “พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนหน้าใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ บริเวณหน้าห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายนายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลสีขาว ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภทเป็น พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนหน้าใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด (Save Zone, No New Face) ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีนโยบายให้ส่วนราชการดำเนินคดีอาญาวินัย รวมทั้งการใช้อำนาจทางการบริหาร หรือมาตรการทางปกครองอย่างเฉียบขาด ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติด โรงพยาบาลหนองคายได้ตระหนักระมัดระวังและประพฤติตนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมร่วมผนึกกำลังในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ด้าน นายแพทย์ธรรมนูญ กล่าวว่า หากพบข้าราชการ และบุคลากรในโรงพยาบาลอุดรธานี มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะมีความผิดทางวินัยและถูกลงโทษตามควรแก่กรณี


โรงพยาบาลหนองคาย จึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ การค้า และการผลิต จะร่วมเป็นพลังต่อต้านยาเสพติด ทำความดี ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน :ฤาษีลภ- วิชัย สุวรรณศรีหา