หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ภูซางใหญ่ฯรับการประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ด้านการศึกษา)


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนภูซางใหญวิทยาคม ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สพม.เลย-หนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.เลย-หนองบัวลำภูนายสมศักดิ์ นาหัวนิล ผอ.โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษา ครู-นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ นางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พร้อมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ์พอเพียง(ด้านการศึกษา) ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2564

นายสมศักดิ์ นาหัวนิล ผอ.โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม กล่าวว่าโรงเรียนภูซางใหญวิทยาคม จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกมา ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชายขอบของจังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันมีนักเรียน 165 คน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา 17 คน ยึดหลักการจัดการศึกษาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนทุกฝ่ายงานและทุก ระดับ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรอบรู้เพื่อการศึกษาต่อ และ มีทักษะพร้อมเข้าสู่โลก อาชีพ โดยยึดหลักความพอประมาณในการกำหนดเป้าหมายที่มีความพอดี ไม่มากและไม่น้อย ไม่ใหญ่ และไม่เล็ก มีความเป็นไปได้ว่า สร้างโอกาสและคุณภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนา ผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมีโครงการสำคัญที่โรงเรียนคำเนินการ เช่น การพัฒนา เพื่อทำโคก หนอง นา โมเดล การจัดการพื้นที่ดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ อิ่มท้อง สมองใส เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกวัน โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร นำผลผลิตที่ได้มาจัดทำอาหารกลางวัน อีกทั้งนำความรู้ที่ ได้รับจากกระบวนการต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ผอ.สมศักดิ์ฯกล่าวในที่สุด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู