หนองคาย- รองผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่หารือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมเพื่อรับฟังปัญหาการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักและคนเข้าเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พลตรีกฤษฏาภรณ์ กรณ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมเพื่อรับฟังปัญหาการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักและคนเข้าเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดหนองคาย
พลตรีกฤษฏาภรณ์ กรณ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.) พร้อมด้วย พ.อ.โชติพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สปส.ศปป.2 กอ.รมน. , ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร ผอ.สำนักยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และคณะ เดินทางประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคม โดยมี พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับและนำ เข้าเยี่ยมคำนับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย เพื่อประสานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางสังคม อันได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และงานการจัดระเบียบสังคม รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติในมิติด้านความมั่นคง
จากนั้นได้เป็นประธานการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรก และคนเข้าเมืองกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย หลังจากประชุมเสร็จได้ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้และประสานการดำเนินงานการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักและคนเข้าเมืองในพื้นที่ ก่อนเดินทางกลับ :ฤาษีลภ-ปวีณา /จ.หนองคาย