อุบลราชธานี-นายกเหล่ากาชาดเมืองดอกบัว ตรวจเยี่ยมสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องอำเภอเดชอุดม

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563  ณ บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนองค้า ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนางสาวไพรวรรณ แก้วยอดคง และครอบครัว ซึ่งได้อาศัยอยู่ร่วมกันจำนวน 14 คน ในบ้านหลังเดียวกัน สภาพบ้านคับแคบ แออัด ชำรุด ทรุดโทรม ไม่มั่นคง ประกอบกับมีฐานะยากจน ยากไร้ และด้อยโอกาสทางสังคม ไม่มีงานทำ ตามที่อำเภอเดชอุดมขอรับการสนับสนุน

โดยมี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม รองนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาวตำบลโพนงาม ร่วมให้การต้อนรับคณะ

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 และเยี่ยมชมสวนสาธารณะดอนปู่ตาริมสะพานลำน้ำโดมซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแลนมาร์คและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการจัดงานบุญประเพณีต่างๆ เช่น การจัดแข่งเรือยาว ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมสาธารณะต่างๆของอำเภอเดชอุดมต่อไป

ภาพ/ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน