บึงกาฬ PEA สร้างฝายน้ำล้นกักเก็บน้ำช่วยเหลือประชาชนสู้ภัยแล้ง

บึงกาฬ PEA สร้างฝายน้ำล้นกักเก็บน้ำช่วยเหลือประชาชนสู้ภัยแล้ง
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มิ.ย.ที่ลำห้วยทราย บ้านคำบอนใหม่ หมูที่ 13 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นายขจรศักดิ์ รัตน์นันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้ทำพิธีมอบฝายน้ำล้นตามโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี 2563 ให้กับนายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา เพื่อมอบต่อไปยัง นายถาวร จันทราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ดูแลรักษาเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการบริโภคและอุปโภคในช่วงฤดูแล้งต่อไป
โดยนายมนตรี บุญศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวรายงานว่า PEA ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ได้ร่วมทำโครงการ “รักษ์น้ำ สร้างฝาย “ประจําปี 2563 สืบเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภัยแล้งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA จึงได้ดำเนินการสร้างฝายน้ำล้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอในการทำเกษตรกรรมของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนโดยใช้วัสดุคอนกรีตที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ เช่น เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอนคอนกรีต เป็นต้นนำมาสร้างเป็นฝาย 2.เพื่อกักเก็บน้ำให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพเกษตรกรรม สำหรับงบประมาณก่อสร้างฝายแห่งนี้ ใช้เงินทั้งสิ้นจำนวน 20,000 บาท ก่อสร้างมาตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และดำเนินการก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงขอส่งมอบฝายชะลอน้ำแห่งนี้ให้กับชุมชนบ้านคำบอนใหม่ ได้ใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำต่อไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างฝายครั้งนี้จนแล้วเสร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
นายขจรศักดิ์ รัตน์นันต์ กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นอกจากมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังได้เป็นห่วงเป็นใยในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้เพาะปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชสวนไร่นา มักจะประสบปัญหามาตลอดทั้งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ชุมชนมีแหล่งน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไว้สำหรับเป็นอาหารของชุมชนอีกด้วย เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น หลังเสร็จพิธีมอบฝายแล้วยังได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ เพื่อให้แพร่ขยายพันธุ์ไปสู่แหล่งน้ำอื่นๆ ต่อไป.
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ /