(ชมคลิป)พม.หนองคายประชุมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมพาร์คแอนด์พลู อำเภอเมืองหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดหนองคาย โดยมี นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดขึ้น
นางกัญญารัตน์ จิรจินดา กล่าวว่า แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัด ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการทำแผน โดยมีการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒนาจังหวัด สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาของการดำเนินงานคนพิการในพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของการดำเนินงานด้านคนพิการในบริบทของจังหวัด สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในทางนโยบาย เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัด รวมถึงกระทบต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้มีการจัดทำไว้แล้วนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดหนองคายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ เครือข่ายงานคนพิการและหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 143 คน:ฤาษีลภ-ปวีณา/หนองคาย