เลย(ชมคลิป)มรภ.เลยประชุมชี้แจงและลงนามในสัญญารับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา


วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ตึก 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมืองเลย จ.เลย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและลงนามในสัญญารับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ปกครอง นักศึกษาที่ได้รับทุน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณะบดีคณะครุศาสตร์กล่าวว่า ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และได้ดำเนินกิจกรรมค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 33 คน จาก 8 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดเลย จำนวน 12 คน จังหวัดสกลนคร จำนวน 6 คน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 คน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 คน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 คน จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 คน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 คน และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 คน
นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้ง 33 คน มีคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดกรองของ กสศ. และได้รายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรียบร้อยแล้ว โดยในวันนี้นักศึกษาพร้อมด้วยผู้ปกครองได้มาทำสัญญารับทุนฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงนามเป็นผู้ให้ทุนในสัญญาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลังจากนักศึกษาผู้รับทุนลงนามในสัญญารับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นแล้ว นักศึกษาจะได้รับเงินทุนสำหรับเป็นค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าใช่จ่ายรายเดือน ตลอดหลักสูตร 4 ปี และเมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนที่ทางกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในภูมิลำเนาของนักศึกษาที่รับทุน และต้องปฏิบัติงานในโรงเรียนที่บรรจุอย่างน้อย 6 ปี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย