จังหวัดนครพนม รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม 4 โครงการเกษตรแปลงใหญ่


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ออกมา ซึ่งจะเป็นการปรับกลไกบริหารจัดการสินค้าในระดับจังหวัดให้มีเอกภาพ เริ่มตั้งแต่การวางแผนบริหารจัดการในการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีพลังอำนาจในการต่อรองกับตลาด สามารถพึ่งพาตนเองได้ แก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ราคาผลผลิตตกต่ำ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและมั่นคง โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ บูรณางานร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน โดยจังหวัดนครพนมจะเน้นการส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่และสินค้าเป็นหลัก ตั้งแต่การผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต การเก็บเกี่ยว การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการตลาด โดยปัจจุบันมีเกษตรแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 71 แปลงใน 12 อำเภอ ประกอบด้วยประเภทสินค้าข้าว สับปะรด หวาย ผักชีฝรั่ง จิ้งหรีด โคเนื้อ เป็นต้น
และในช่วงนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ก็มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่หลายตัวด้วยกันออกมา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงการค้าและรองรับการจัดงานมหกรรมไหลเรือไฟ เป้าหมายเกษตรกร 600 ราย ซึ่งตัวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และการสนับสนุนต้นพันธุ์ไผ่และปุ๋ย ต่อมาคือกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยกิจกรรมนี้เกษตรกรต้องรวมกลุ่มแปลงละ 24 คน เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน 5 แห่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติทั้งยังจะได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการปลูกพืชผัก ไม้ผล สุกร ไก่พื้นเมือง และปลาดุกบิ๊กอุย กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกแปลงใหญ่ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ กิจกรรมนี้มีเป้าหมายสมาชิกแปลงละ 20 ราย รวม 260 คน โดยจะได้รับความรู้และการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเช่นเดียวกัน และสุดท้ายคือกิจกรรมส่งเสริมการปลูกครามด้วยระบบการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เป้าหมาย 100 ราย พื้นที่ 200 ไร่ โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้ในการเพาะปลูกและการสนับสนุนเมล็ดครามและปุ๋ย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โทร 042-511276 หรือ 096-6385486 หรือจะสอบถามและส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 กับสำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้เช่นเดียวกัน
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม