เลยไม่ล้อมคอก เตรียมการป้องกันอัคคีภัย บ้านไม้เรือนเก่า ถนนคนเดินอำเภอเชียงคาน

จังหวัดเลยไม่ล้อมคอก เตรียมการป้องกันอัคคีภัย บ้านไม้เรือนเก่า ถนนคนเดินอำเภอเชียงคาน สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดศรีคุนเมือง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัย (บ้านไม้เรือนเก่า ถนนคนเดินเชียงคาน) โดยมี นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลตำบลเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเลยอยู่ในช่วงฤดูร้อน มีสภาพ อากาศร้อนจัด และแห้งแล้ง ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยในบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการได้ง่าย จากข้อมูลช่วงเดือนมกราคม 2567 ปัจจุบันพบว่าเกิดอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดเลยหลายครั้ง ทั้งบ้านพักอาศัย และสถานประกอบการ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หาแนวทางและกำหนดมาตรการในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบ การ อยู่ในพื้นที่ถนนคนเดินอำเภอเชียงคาน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจตรา ตรวจสอบข้อมูลสถานที่เก็บรวบรวมวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อาทิ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะ สถานที่เก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สถานที่เก็บไม้ พลาสติก กระดาษยางรถยนต์เก่า ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ในการดูแลรักษาเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย หากพบสิ่งผิดปกติต่างๆ อาทิ พบควันไฟ กลิ่นเหม็นไหม้ หรืออัคคีภัยในบริเวณบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบทันที
นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลตำบลเชียงคาน กล่าวว่า อำเภอเชียงคานเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลยและของประเทศไทย มีอัตลักษณ์โดดเด่นในสามประการสำคัญ หรือที่เราชาวเชียงคานร่วมกันพัฒนาให้เป็นเมือง 3 มรดก 1 เสน่ห์ คือ มรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางสถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่า มรดกทางธรรมชาติ และเสน่ห์ความมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีของคนเชียงคาน จากการพัฒนาตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยเทศบาลตำบลเชียงคาน ส่วนราชการ และเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน ที่สำคัญคือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ หรือ อพท.เลย จนปัจจุบันเชียงคานได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก กรีนเดสเนชั่น ซิลเวอร์ อวอร์ด 2024 เป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ถนนชายโขงระยะทางยาว 2 ก.ม. ที่มีบ้านไม้เก่าเป็นถนนคนเดินที่มีชีวิต กล่าวคือ มีบ้านไม้เก่าที่มีคนอาศัยอยู่จริง เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น จังหวัดเลย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย จึงได้ร่วมกับอำเภอเชียงคาน เทศบาลเทศบาลตำบลเชียงคาน คณะกรรมการชุมชนเชียงคาน และเครือข่ายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดประชุมเตรียมการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย