กกต.เลย ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย นายอนุกูล ศรีจันทร์งาม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม
ด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 24 กำหนดให้การดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด กำหนดให้ก่อนวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เพื่อเตรียมการแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการระดับอำเภอ และคณะกรรมการระดับจังหวัด
การประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบททั่วไป ให้กับคณะกรรมการระดับอำเภอ จังหวัดเลย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 24 กำหนดในการดำเนินการเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภา

โดยให้มีคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ แนะนำ อำนวยความสะดวก และรายงานปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานคณะกรรมการการเตรียมการด้านงบประมาณ สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมการด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบบริหารจัดการ การเลือกสมาชิกวุฒิสภากับภารกิจของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย