ขอนแก่น – LAB Future & BIO Expo 2024 เปิดงานยิ่งใหญ่ ดันไบโอเทค โต 15% คาด 30,000 ล้านลงทุนอีสาน

LAB Future & BIO Expo 2024 งานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เปิดงานยิ่งใหญ่ที่ขอนแก่น 9-10 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์ประชุม ฯ ไคซ์ ปักหมุดขอนแก่นเมืองนวัตกรรมไบโอเทคอีสาน ผลักดันเครื่องมือวิจัยพัฒนา การแพทย์ เกษตร อาหาร โต 15% มูลค่า 30,000 ล้าน รับญี่ปุ่นลงทุน BCG


นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์จํากัด กล่าวว่า “การจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2024 ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโอกาสของ ขอนแก่นและอีสาน ในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมไบโอเทค ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญส่งเสริมศูนย์กลางการการแพทย์ลุ่มน้ําโขง และรองรับขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นจากความร่วมมือในกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขง 6 ประเทศ คาดว่ามีจํานวน ผู้ร่วมงานกว่า 2,500 คนจากทุกภาคส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยในภาคอีสาน โดยมีผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการฯ ชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ กว่า 90 บริษัท รวมทั้ง ผู้ผลิตนวัตกรรมไบโอเทค จากประเทศญี่ปุ่น ใน Japan Pavilion และผู้ประกอบการภาคอีสานที่มีนวัตกรรมและส่งออกระดับโลก ใน ISAN Innovation Pavilion & Showcase กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และ ISAN Innovation Pitching พร้อมเป็นเวทีเครือข่ายนักลงทุน นักธุรกิจ นักวิจัย นักพัฒนา นักบริหารในสายด้านไบโอเทค
และวิทยาศาสตร์ ที่มากที่สุดในภาคอีสาน และเชื่อว่า งาน LAB Future & BIO Expo 2024 สามารถผลักดันตลาดเทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาคอีสานได้กว่า 15% รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท”

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์จํากัด กล่าวเสริมอีกว่า “งาน LAB Future & BIO Expo ยังส่งเสริมโอกาสการลงทุนด้านไบโอเทค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การนําคณะ ฯ ชมความก้าวหน้าด้านวิจัยและพัฒนา (Site Visit) การจัด ISAN InnovationPitching เพื่อสร้างเสริมโอกาสและเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ ตลอด 2 วันของการจัดงาน “นอกจากนี้ ด้วยองค์ความรู้ถือเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งของความก้าวหน้าไบโอเทคและวิทยาศาสตร์ คณะผู้จัดงาน ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 3) กระทรวงสาธารณสุข (โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอีสาน รวมทั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯลฯ ร่วมเป็น Conference Partner จัดงานประชุมสัมมนามากกว่า 45 หัวข้อ โดยวิทยากรกว่า 60 ท่าน ภายในงาน” คุณทักษ์ฯ กล่าว

ขณะที่ Mr. Ryosuke Fujioka, AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) เผยมุมมองการลงทุนในพื้นที่อีสาน “ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความสําคัญอย่างยิ่ง ในการแก้ไขปัญหาระดับโลก เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราจึงต้องมีการร่วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินการร่วมกัน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นในภูมิภาคอีสาน โดยภาคอีสานนั้นตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของภูมิภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ําโขง ดังนั้นหากเราสามารถพัฒนาให้ประสบความสําเร็จที่นี่ได้เราก็จะสามารถ
ส่งต่อได้ทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงเครือข่ายในภูมิภาค”


ด้านนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์, รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “การจัด LAB Future & BIO Expo 2024 ในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของกรมฯ ในด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะการมีพื้นที่แสดงเทคโนโลยีเครื่องมือและเคมีภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการฯ จะมีส่วนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้การประยุกต์ใช้และการลงทุน ในวิทยาการที่ทันสมัยด้านเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการชันสูตรโรค นอกจากนี้การมีกิจกรรมสัมมนาภายในงาน ยังส่งเสริมองค์ความรู้สมัยใหม่ ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อพร้อมรับการเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของภูมิภาคอีสานในอนาคตต่อไป”

ส่วนทางด้านนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “การจัดงานในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาพื้นที่โดยรวมสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมไบโอเทคในอนาคต พร้อมรองรับการเติบโตของงานค้นคว้าวิจัยใน ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยและพัฒนาในภาคราชการและอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ”


สำหรับงาน LAB Future & BIO Expo ครั้งที่ 2 ยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกท่านร่วมงานฯ ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนเเก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์ labfutureexpo.com หรือ เฟสบุ้ค LAB Future & BIO Expo