จังหวัดเลย จัด“งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

จังหวัดเลย จัด“งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2567 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
อสม. ดีเด่น จังหวัดเลย โดยมี นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย นายสิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางกรัณฑชา สุธาวา รองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านทันตสาธารณสุข) นายอำนาจ เจริญอินทร์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดเลย ผู้ทรงวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล จำนวน 150 คน เข้าร่วมงาน
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะพัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านสุขภาพอนามัยอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ซึ่ง อสม. เป็นบุคคลสำคัญที่ได้เสียสละเวลากำลังกาย กำลังใจ ด้วยดีเสมอมา นับเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่าน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ตนเอง ครอบครัว ตลอดถึงชุมชนโดยส่วนรวม เพื่อเป้าหมายการบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป
นายอำนาจ เจริญอินทร์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดเลย กล่าวว่า ในนามตัวแทนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ร่วมกันจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดเลย ประจำปีพุทธศักราช 2567 ภายใต้หัวข้อ “อสม.ทั่วไทย ร่วมใจให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุกกลุ่มวัย” การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่นด้านสาธารณสุขอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ และพวกเราชาว อสม. จังหวัดเลย สัญญาว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่นับเป็น จิตอาสา ที่เสียสละแรงกายแรงใจ และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย