เลย (ชมคลิป) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน จังหวัดเลย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติ
วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ประธานตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน จังหวัดเลย มีนายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านเวชกรรมป้องกัน นางวิยะดา ล่ามสมบัติ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอหนองหิน ร่วมกิจกรรม


รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน เป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแห่งเดียวในจังหวัดเลย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านน้ำใส ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเลยประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เป็นสถานีอนามัยที่ดูแลประชาชน 7 หมู่บ้าน ประชากร 5,358 คน มีโรงพยาบาลหนองหิน เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยให้บริการด้านการรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรค และงานฟื้นฟูสภาพ โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตสู่ 2,500 วัน กระบวนการเรียนรู้ HLO ภายใต้ปฏิธานของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและสถานีอนามัยพระราชทานนาม การดำเนินงาน ดี เก่ง งาม สมพระเกียรติ ตลอดจนเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาตำบลหนองหิน ร่วมกับภาครัฐ เอกชน ปราญช์ชาวบ้าน แกนนำชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน

โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 70,000 บาท ให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองหิน จากนั้น ประธานได้พบปะให้กำลังใจ อสม. อำเภอหนองหิน พร้อมกับเยี่ยมชมบูธนิทรรศการทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literate Organization : HLO และกิจกรรมมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต อาหารเป็นยากับการดูแลสุขภาพกลุ่มวัย และนิทรรศการ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน (อสม.นักวิทย์) นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองหิน ประกอบด้วย อาคารแพทย์แผนไทย ห้องปฏิบัติการ ชมรม อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ห้องส่งเสริมสุขภาพและมุมส่งเสริมพัฒนาการ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องตรวจโรค
ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองหิน ครั้งนี้ เห็นได้ว่าสถานีอนามัยมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการบริการเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยทีมหมอประจำครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนางานสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน การพัฒนาด้านภูมิ
สถาปัตย์ของสถานีอนามัยที่พร้อมในการจัดบริการด้านสุขภาพ เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย