อุดรธานี – หอการค้ารับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนกลุ่ม 5 จังหวัดโดย ‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวโต๊ะ

วันที่ 3 มีนาคม 2567 นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะ ร่วมประชุมการรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน”กลุ่มจังหวัดหนองคาย , อุดรธานี , บึงกาฬ , หนองบัวลำภู , เลย จัดโดย ฝ่ายวิชาการ พรรคพลังประชารัฐ” โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุม มีประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย ผู้นำภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน จังหวัดหนองคาย
ในการประชุมมีประเด็นการพูดคุย หารือ ประกอบด้วย 1.การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ โดยต้องแลเกษตรกรให้เข้มแข็ง ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่การเกษตรกรรม, การแก้ปัญหา แล้งและท่วมอย่างยั่งยืน, การให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 2.การยกเครื่องอุตสาหกรรมเดิม สร้างอุตสาหกรรมใหม่ สร้างระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจ BCG (เป็นเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ที่ผสมผสานการพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Crcular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม) โดยเฉพาะการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และการแก้ปัญหาขยะสะสม 3. การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสินค้าและการคมนาคมของประชาชน ทั้งถนน ราง ทางน้ำ และทางอากาศ ควบคู่ไปกับการเร่งยกระดับโครงข่ายดิจิทัล การเร่งรัดพัฒนาเครือข่าย 5G (เมืองอัจฉริยะ ,พื้นที่เสมือนจริง สุขภาพฯ ) นำประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) อย่างเต็มรูปแบบ 4. พัฒนาแรงงานรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต โดยสนับสนุนคนไทยพัฒนาและยกระดับทักษะ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 5. ปฏิรูปรัฐราชการ โดยแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนไทย พร้อมสร้างระบบ one-stop sevice เพื่อลดต้นทุนและความยุ่งยากในการติดต่องานภาครัฐและสถาบันการเงิน ปฏิรูประบบงบประมาณ และกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 1.เร่งรัดการก่อสร้างรถไฟทางคู่ให้แล้วเสร็จทันกับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี ปี 2569 2. เร่งรัดงบประมาณ-การดำเนินงานในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี ปี 2569 3.Tax Refund 4. เครดิตบูโร ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME 5. อัตราค่าแรงขั้นต่ำ – แรงงานต่างด้าว 6.เร่งรัดการจัดทำเส้นทางเชื่อมโยง จ.อุดรธานี – บึงกาฬ 7.การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน – กระเช้าขึ้นภูกระดึง