จังหวัดเลย มอบรางวัลผู้โชคดีสลากกาชาด จังหวัดเลย ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 67

จังหวัดเลย มอบรางวัลผู้โชคดีสลากกาชาด จังหวัดเลย ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 67
วันที่ 1 มี.ค.67 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2567 แก่ผู้โชคดีเจ้าของสลากรางวัลกาชาด รางวัลที่ 1 รถยนต์บรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยี่ห้อ Mitsubishi All New Triton Double Cab จำนวน 1 รางวัล หมายเลขสลาก 025252 นางจุฑาทิพย์ ศรีคำ ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ส่วนผู้โชคดีรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี รางวัลละ 1 คัน จำนวน 2 รางวัล หมายเลขสลาก 019286 นางสาวสมใจ ศรีกุฏ ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และหมายเลข 089223 นายวีระพงษ์ มีดี ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว และนายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางธารตะวัน จรูญพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย และคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม
สำหรับสลากกาชาดประจำปี 2567 จังหวัดเลย งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้จัดจำหน่าย จำนวน 100,000 ฉบับ ฉบับละ 50 บาท ในปีนี้ มีรางวัลกว่า 1,000 รางวัล โดยรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด เพื่อนำไปช่วยเหลือสาธารณกุศล บรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย