ศรีสะเกษ – คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สวน “ลุงเวียง สุภาพ” กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟบ้านชำขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร ตลอดจนการรับทราบปัญหาอุปสรรคของการปลูกทุเรียนเขาภูเขาไฟศรีสะเกษ ในพื้นที่ อ.ขุนหาญ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอขุนหาญ นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอขุนหาญ ร่วมให้การต้อนรับ

นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภอขุนหาญ มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 4,522 ไร่ มีเกษตรกร 571 ครัวเรือน เป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 3,375 ไร่ พื้นที่ปลูก 5 อันดับแรก ได้แก่ ต.พราน ต.บักดอง ต.ห้วยจันทร์ ต.กันทรอม และต.ไพร ตามลำดับ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียน ภูเขาไฟ GAP ของจังหวัดศรีสะเกษ มีผลผลิตเฉลี่ย 1,562 กก/ไร่ โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ พันธุ์หมอนทอง สร้างมูลค่าให้เกษตรกรผู้ปลูกประมาณ 774 ล้านบาท/ปี มีกระบวนการผลิตของเกษตรกรเน้นการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ และได้การรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม GAP ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน