(ชมคลิป) สวนสัตว์ขอนแก่น บูรณาการ 3 หน่วยงาน จัดทำแนวกันไฟ ภายในพื้นที่สวนสัตว์


สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟภายในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ในโครงการ “รวมใจเป็นหนึ่งสร้างแนวกันไฟ ช่วยป่า ช่วยโลก ลดปัญหามลพิษเพื่อสิ่งแวดล้อม”

ในช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงของฤดูเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปีภายในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่าที่ผ่านมาพบว่าเกิดจากการกระทำของชาวบ้านในพื้นที่หาของป่า ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยประมาท หรือจงใจทำให้เกิดซึ่งส่งผลกระทบป่าไม้ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในระบบนิเวศ และสัตว์ป่าล้มตายเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการรักษาผืนป่า การแก้ไขปัญหาไฟป่า รวมถึงการลดการสะสมของใบไม้ และกิ่งไม้แห้ง ที่เป็นสาเหตุเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันพื้นที่สำคัญ และทรัพย์สินของสวนสัตว์ขอนแก่น จึงได้เชิญหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการรักษาผืนป่า แก้ไขปัญหาไฟป่า
นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่นมีพื้นที่ 2,986 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแล ปกป้อง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง โดยนางนรมน เบิกขุนทด นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสวนรุกขชาติเขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง โดย นายสมพล สนธิสวน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และสวนสัตว์ขอนแก่น ในช่วงปลายเดือนเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปี จะเป็นช่วงฤดูเกิดไฟป่า ทำให้สวนสัตว์ขอนแก่นจะได้รับผลกระทบจากไฟป่า และความเสียหายจากไฟป่าที่ลุกลามตามแนวท่อส่งน้ำ และโรงเก็บน้ำในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางราชการ ป่าไม้โดนเผาทำลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง จึงได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน 3 หน่วยงาน รวมถึงพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น จัดทำแผนกิจกรรมการป้องกันไฟป่า การทำแนวกันไฟป่าและแผนควบคุมไฟป่าร่วมกัน ภายใต้โครงการ “รวมใจเป็นหนึ่งสร้างแนวกันไฟ ช่วยป่า ช่วยโลก ลดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยสวนสัตว์ขอนแก่น ได้จัดเตรียม รถไถนา คราด ไม้ตบไฟ ถังฉีดน้ำ เครื่องเป่า เพื่อจัดแนวกันไฟป่า เป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ป้องกันการเกิดหมอกควัน PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป