จังหวัดเลยจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน


วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าประตู 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน โดยมี พ.ต.ท. คูณทัต วีระศักดิกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พ.ต.อ.วรชัย บางยี่ขัน ผกก.สภ.เมืองเลย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน มูลนิธิ สมาคม และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยก่อนเริ่มกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวดเลย นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานจากส่วนกลาง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดงานและได้กล่าวมอบนโยบายแก่จังหวัดต่างๆ ซึ่งจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล ซึ่งสร้างความสูญเสีย ในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และจำเป็นต้องเร่งสร้างการร่วมแรง ร่วมใจให้เกิดความตระหนักรู้สู่สาธารณชน และการปรับพฤติกรรม ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นกลุ่มคนเปราะบาง เช่น ผู้หญิง เด็ก ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ผู้สูงอายุ คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยาน โดยการสร้างความตระหนัก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ถนน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงของระบบจราจรทั้งหมด การที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้รถใช้ถนน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการผลักดัน ประชาสัมพันธ์ และกำหนดมาตรการให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีองค์ความรู้ในด้านการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยควบคู่กันไปและขอให้หน่วยงานและภาคีเครือข่าย ได้กำหนดมาตรการให้กับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อสร้างกระแสให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเป็นแบบอย่าง เพื่อประชาชนจะได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
พ.ต.ท. คูณทัต วีระศักดิกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวว่า จากกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบก์ขับชน แพทย์หญิง ชราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ หมอกระต่าย บริเวณทางม้าลาย สถาบันไตภูมิราชนครินทร์ จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอ เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีกและเพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จึงกำชับให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทาง มาตรการ การจัดกิจกรรมในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุให้มีความชัดเจน จริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรฐานในการปฏิบัติและความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐในการจับกุม หรือการลงโทษผู้กระทำผิด หรือกระทำผิดซ้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและยังให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้อุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนนลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย