อุดรธานี – ชื่นมื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีรับหมวกพยาบาล และประดับเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4

ชื่นมื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีรับหมวกพยาบาล และประดับเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4

วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานมอบหมวกและเข็ม ให้แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 4) จำนวน 65 คน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ได้เล็งเห็นถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตพยาบาลในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และเป็นการปลูกฝังค่านิยมแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล จึงได้จัดโครงการพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี แก่นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 อันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพเพื่อเป็นรากฐานที่จะก้าวสู่การเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล เกิดความตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิตอาสา และพัฒนาตน
ทั้งนี้ หมวกพยาบาล ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ และมีคุณค่าอย่างหนึ่งของวิชาชีพพยาบาล แสดงถึงความอ่อนน้อม จิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งการมอบหมวก เป็นพิธีการที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการพยาบาล และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ศาสตร์วิชาชีพการพยาบาล เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นักศึกษาทราบว่าตนเองมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ทางวิชาชีพให้ผู้สวมใส่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประพฤติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสง่างาม