มหาสารคาม (ชมคลิป) วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มมส.จับมือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มมส.จับมือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ ส่งเสริมศักยภาพให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยให้ได้รับประสบการณ์ องค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
วันที่18 มกราคม 2567เวลา 13.30 น. ที่ห้องกันทราเธียเตอร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด ลงนาม MOU สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นางสาวนรมน ชูชีพชัย ผู้อำนวยการอาวุโส-หน่วยงาน MUSIC MARKETING บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช การินทร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ นายธนบูลย์ คูรอย ผู้อำนวยการ-Artist Recruit & Development บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยาน
การลงนาม MOU ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ในช่องทางต่าง ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายกำหนด สนับสนุนส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันผลักดันให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วม และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับบริษัท ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 4 ปี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวว่า การทำข้อตกลงฉบับนี้ นอกจากจะก่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยให้ได้รับประสบการณ์ องค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และยังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลงานที่โดดเด่นของบุคลากรและนิสิต ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไปอีกด้วย


ภายในงาน รับชมการแสดงดนตรี วงทาลึง โดยนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด The24 Osaka International Music Competition ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น และชมการแสดงจาก นายทศพร คำพลทัน ผู้ประกวดรายการไมค์ทองคำ 3 วัย ซึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 3 คนสุดท้าย และ นายวทัญญู เปี่ยมดี ผู้เข้าประกวดหมอลำไอดอล เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย โชว์ลีกาในการร้องเพลง สร้างสีสันและบรรยากาศให้มีความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงาน