ขอนแก่น (ชมคลิป) ทสจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 

 ที่ป่าสงวนแห่งชาติภูเวียง บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งนำบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านบ้านโนนสว่าง  อำเภอเวียงเก่า  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง กว่า 250 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้และกล้าไม้ จำนวน  9ชนิด ได้แก่ ประดู่ป่า ยางนา พะยูง ตะเคียนทอง แดง มะขามป้อม เพกา ขี้เหล็ก และผักติ้ว จำนวนกว่า 1,150 ต้น   เพื่อเพิ่มพื้นสีเขียวให้กับบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง บ้านโนนสว่าง เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่  และเพื่อให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ำ ลำคลอง และสองข้างทางสาธารณะ

          นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผอ.สำนักการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการร่วมกับกรมป่าไม้ ในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ขอความร่วมมือมายังจังหวัดขอนแก่นให้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งการจัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสานึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน เป็นการสร้างการรับรู้ และจิตสานึกให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตลอดจนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้ อยากให้ทุกท่านตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และต้นไม้ที่ได้ปลูกในวันนี้ให้ทุกคนในพื้นที่ได้ช่วยกันดูแลรักษาให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะสามารถอำนวยประโยชน์และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่ในอนาคตต่อไป