อุดรธานี – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานวันครู (ครั้งที่ 68) ประจำปี 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการจัดงานวันครู (ครั้งที่ 68) ประจำปี 2567 โดยมีผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 20 พร้อมด้วยครูอาจารย์ในสังกัด และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
การจัดงานวันครู มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษา ของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันงามของชาติ และเพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู
กิจกรรมงานวันครูจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2567 มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 30 รูป พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีจุดเทียนชัยถวายมาลัยกร ประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ ,การรำถวายมือ โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ,การกล่าวสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ด้วยทำนองสรภัญญะ โดย ผศ.จินตนา ด้วงแพง ครูอาวุโสนอกประจำการ , การอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี โดย ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี , การกล่าวคำปฏิญาณตน และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรครู รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2567
ทั้งนี้ในปี 2567 มีบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 12 คน ได้แก่ รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล , รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก , รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล , รศ.ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ , ผศ.วิชุดา ธีระสาร , อาจารย์ ดร.อุมาพร เคนศิลา , นางสาวธีรยา ธนศรีลังกูร , นางสาวธันยนันท์ เดชภัทรไพบูลย์ , นางสาวทัศนีย์ ดงแสง , นายณรงค์ฤทธิ์ จันทน์วัฒนวงษ์ , นางสาวอัชฌาวดี จันชุลี และคุณครูอลงกรณ์ สารีโท