เลย (ชมคลิป) เปิดตลาดนัดแก้หนี้ เร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทเลย


วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดแก้หนี้ ครั้งที่ 1 โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ธนาคารของรัฐ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม


นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้มีการต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น กำหนดให้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดแนวทางมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 3 มาตรการ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการดำเนินการแก้ไขปัญหา 2) มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน คือการดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เป็นธรรมตามกฎหมาย รวมทั้งประสานความช่วยเหลือแหล่งเงินกู้จากธนาคารของรัฐเกี่ยวข้อง 3) มาตรการปราบปราม โดยจะดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในการทวงถามหนี้ที่ผิดกฎหมาย การใช้กำลังประทุษร้ายในการทวงถามหนี้ การจัดตลาดนัดแก้หนี้ในครั้งนี้ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างโอกาสให้กับประชาชนผู้เป็นหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้ามาเจรจาพูดคุย ทำข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ การให้ความช่วยเหลือแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพในการหางานสร้างรายได้ และในสภาพการณ์ปัจจุบันขอให้ทุกคนได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิต


นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย กล่าวว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเลย จัดตลาดแก้หนี้นอกระบบขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ให้แก่ประชาชนอย่างครบวงจร ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย สำนักงานคลังจังหวัดเลย ธนาคารออมสินสาขาเลย ธนาคารกรุงไทยสาขาเลย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และบริษัท ซิมเปิ้ลแคช (เลย) จำกัด โดยภายในตลาดแก้หนี้ มีกิจกรรมรับลงทะเบียน ลูกหนี้นอกระบบ กิจกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ กิจกรรมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การจัดหาแหล่งเงินกู้ในระบบ กิจกรรมรับแจ้งเหตุ กรณีพบการกระทำผิดกฎหมายหรือการทวงถามหนี้ ที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข่มขู่ใช้ความรุนแรง และกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ผลจากการจัดตลาดนัดแก้หนี้นอก ระบบในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ในรายที่การงทะเบียนสมบูรณ์ 50 ราย มูลค่าหนี้ ลดลงไปได้กว่า 10 ล้านบาท และมีลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลือเงินกู้จากสถาบันการเงินกว่า 30 ราย คิดเป็นเงิน ช่วยเหลือกว่า 5 ล้านบาท นอกจากนี้ ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แนวทางการ ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกว่า 300 คน


สำหรับยอดการลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 สรุปผลดังนี้ ด้านการลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ มีประชาชนมาลงทะเบียน 282 คน โดยจำแนกเป็นลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมเมืองเลย จำนวน 117 ราย ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่าน ThaiD จำนวน 165 ราย รวมเป็นมูลค่าหนี้ 29,232,605.14 บาท ด้านการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ได้เชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยสามารถตกลงกันได้ จำนวน 9 ราย ลดจำนวนหนี้ลง ไปได้ เป็นจำนวนเงิน 2,565,000 บาท สาเหตุหนี้ส่วนใหญ่ใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ส่วนการขอรับการช่วยเหลือส่วนใหญ่ต้องการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หากลูกหนี้ เจ้าหนี้ สนใจจะลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนได้ที่ APP : THAID และเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย