อุดรธานี – รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ดูคืบหน้าถนนเชื่อมต่อ หนองบัว อุดร ขอนแก่น

“สุริยะ” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และหนองบัวลำภู สนับสนุนการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวก ปลอดภัยจากการใช้เส้นทาง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงคมนาคม นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ นายพงศกร อรรณนพพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และหนองบัวลำภู ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่และสามารถเชื่อมโยงการเดินทางได้อย่าง ไร้รอยต่อ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อความอุดมสุขของประชาชน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนี้ เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศจีนตอนใต้ที่เป็นตลาดใหญ่ จึงได้มอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ตนจึงได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม มาติดตามความคืบหน้าและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อจะได้ช่วยผลักดันให้สามารถขับคเลื่อนโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้โครงข่ายทางหลวงมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป ซึ่งมีโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ 2 จังหวัด ดังนี้
1. ความคืบหน้าการตรวจสอบความชำรุดของสะพานลำน้ำปาว เชื่อมต่อระหว่างอำเภอกุมภวาปี และอำเภอศรีธาตุ ที่ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานมากว่า 46 ปี จำเป็นต้องก่อสร้างทดแทนสะพานเดิม พร้อมขยายความกว้างเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นของ ทล.2023 และเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากอุดรธานีไปยังกาฬสินธุ์ และสกลนคร ปัจจุบันแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 ได้ซ่อมแซมสะพานเบื้องต้น โดยซ่อมจมูกทางเท้าของสะพานที่มีการเหลื่อมกัน และปูผิวลาดยางพร้อมตีเส้นจราจรบนสะพาน รวมถึงได้ทดสอบ Load Test สำหรับรองรับรถบรรทุกขนาดน้ำหนัก 25 ตัน ผลการทดสอบสะพานยังคงสามารถรับน้ำหนักได้ดี โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้รับงบประมาณปี 2567 เพื่อปรับปรุงสะพาน 30 ล้านบาท
2. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ทล.2 สาย อุดรธานี – สระใคร อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีสภาพถนนชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน จึงต้องบูรณะซ่อมแซมให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมทั้งขยายจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร เพื่อยกระดับการให้บริการของโครงข่ายทางสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการจราจร ลดต้นทุนการขนส่ง และอำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง โครงการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 งบประมาณ 650 ล้านบาท ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ปัจจุบัน มีความคืบหน้า 99.11%
3. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ทล.228 สาย อำเภอศรีบุญเรือง – บ้านวังหมื่น ระหว่าง กม.59+374 – 84+617 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 25.243 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้า 92.947% (ณ เดือนพฤศจิกายน 2566) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567
4. โครงการแผนการพัฒนา ทล.228 สาย ทางเลี่ยงเมืองศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นการเสริมโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแก้ปัญหา ทล.228 บริเวณอำเภอศรีบุญเรือง ซึ่งมีชุมชนหนาแน่น เขตทางแคบไม่สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ ทำให้จราจรติดขัดโดยเฉพาะจากรถบรรทุกหนัก ทล. ได้ศึกษาสำรวจออกแบบพร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน EIA ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน คาดว่าจะเสนอของบประมาณก่อสร้างได้ในปี 2569 และเปิดให้บริการในปี 2572
5. โครงการก่อสร้างถนน (ขยายช่องจราจร) ทล.2146 สาย หนองบัวลำภู (โนนสัง) – ขอนแก่น (อุบลรัตน์) ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมจากจังหวัดหนองบัวลำภู – เขื่อนอุบลรัตน์ สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ระยะทางรวม 58.646 กิโลเมตร เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร 5.494 กิโลเมตร และทางขนาด 2 ช่องจราจร 53.152 กิโลเมตร ในปี 2568 ทล. มีแผนเสนอของบประมาณเพื่อศึกษาสำรวจออกแบบขยาย 4 ช่องจราจร พร้อมศึกษา EIA บริเวณ โนนสัง – เขื่อนอุบลรัตน์ ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร คาดว่าจะเสนอขอรับงบประมาณเพื่อก่อสร้างได้ในปี 2572 และเปิดให้บริการปี 2575 สำหรับช่วงที่เหลือ ทล. จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวงระยะ 10 ปีข้างหน้าเพื่อพัฒนาต่อไป
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และหนองบัวลำภู ผลักดันการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่โครงข่ายทางหลวง ประกอบด้วย โครงการก่อสร้าง ทล.2 สาย อุดรธานี – สระใคร อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ที่ประชาชนชาวอุดรธานี และผู้ใช้เส้นทางสัญจรอาจได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ซึ่ง ทล. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว และโครงการก่อสร้าง ทล.228 สาย อำเภอศรีบุญเรือง – บ้านวังหมื่น ระหว่าง กม. ที่ 59+374 – 84+617 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอุดรธานี และขอนแก่น ช่วยบรรเทาการจราจรบน ทล.2 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างถนน (ขยายช่องจราจร) ถนนสาย นภ.3002 แยก ทล.228 – บ้านสร้างเสี่ยน อำเภอศรีบุญเรือง และถนนสาย นภ.5042 แยก ทช.3003 – บ้านโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และเยี่ยมชมจุดชมวิวช่องเขาขาดหนองบัวลำภู (สกายวอล์คภูแอ่น) ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้พบปะพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี และหนองบัวลำภู ที่มารอต้อนรับ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้กำกับดูแล พัฒนาเร่งรัดการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมให้สำเร็จลุล่วง มีความเหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิต ครอบคลุมทุกมิติ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้ ทล. ทช. ดำเนินการตามแผนให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ มีทางหลวงที่มีประสิทธิภาพ มีความะสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวก และปลอดภัยจากการใช้เส้นทางมากขึ้น