หนองบัวลำภู – นายอำเภอศรีบุญเรือง โชว์ผลงาน ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี

นายอำเภอศรีบุญเรือง โชว์ สังคมและสิ่งแวดล้อมดี 1 ในนวัตกรรม”ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี (4 Good)”ในที่ประชุมกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมพ่อเมืองลุ่มภู หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ อำเภอ อปท.ของจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2566 โดยมี นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายศศิน พัฒนภิรมย์ รอง ผวจ.นภ.ทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และ องค์กรภาคเอกชนของจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม

โดยก่อนประชุม นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าโอท้อปของอำเภอศรีบุญเรือง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้า จักรสาน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทั้งประเภทอาหาร ผลไม้และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ความสนใจฟาร์มโชคดีแคคตัส ที่คุณสิงโตฯเจ้าของฟาร์มอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและส่งแคคตัสออกทั้งในและต่างประเทศ โดยพื้นฐานเดิมมีอาชีพค้าขาย(ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/โบราณ)ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ที่ไม่ชื่นชอบต้นไม้ ดอกไม้มีหนามแต่กลับพลิกผันชีวิตมาทำธุรกิจส่งเสริมการปลูกและจำหน่ายแคคตัส รายใหญ่ในภาคอีสาน
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ชื่นชมเจ้าของโรงงานกอเงินออแกนิคฟาร์ม ซึ่งเป็นโรงงานที่จัดตั้งขึ้นในอำเภอศรีบุญเรือง ลักษณะของโรงงานเป็นทั้งโรงงานแปรรูปสมุนไพร โรงงานรับผลิต OEM โรงอบพาราโบล่าอบได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยความชำนาญด้านการแปรรูปสมุนไพร และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ของคุณพิชิต-คุณมัสยา พิลาศรี ผู้ก่อตั้ง “บริษัท กอเงินออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด”ผู้นำในด้านสมุนไพรคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล อันเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้นำกาแฟซึ่งเป็นผลผลิตมาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย
จากนั้น นายสุวิทย์ฯผวจ.หนองบัวลำภู ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยเฉพาะประเด็นที่คนทั่วโลกจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบครบ 1 ปี ที่รัฐบาล กระทรวง กรมต้องลงมาร่วมกันแก้ไขปัญหา และนำไปสู่การถอดบทเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากปัญหาใด ผู้ก่อเหตุถึงได้ลงมือทำร้ายเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ 36 ศพและบาดเจ็บอีกร่วม 15 รายจนเกิดการบูรณการทุกภาคส่วนนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งประเทศ

ในขณะที่ นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ได้นำเสนอนวัตกรรมในการบูรณาการกับ 7 ภาคีเครือข่าย และกำหนดยุทธศาสตร์”ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี (4 Good)” เป็นโมเดลในการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้นิยามของคำว่า”คน” ตามหลักพุทธศาสนา ที่บัญญัติว่า ความเป็นคนนั้นประกอบไปด้วย รูปและนามคำว่า”นาม”คือส่วนที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้แต่ตรวจสอบได้เฉพาะตนว่ามีอยู่จริง ก็คือส่วนของ “จิตใจ” มาเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดรูปแบบ (Model) การพัฒนาโดยมุ่งพัฒนาปรับสภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคน ทุกช่วงวัย โดยน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นหลักดำรงชีวิต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์”ศรีบุญเรือง เมืองคนดี”เพื่อร่วมก้าวสู่ “ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี”(4 Good) ประกอบด้วย 1.จิตใจดี (GOOD MIND) 2.สุขภาพกายดี (Good health) 3.สังคมและสิ่งแวดล้อมดี (Good surrounding)และ 4.เศรษฐกิจดี (Good economy)

โดยนายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวทิ้งท้ายว่า สังคมที่คนในสังคมมีจิตใจดีเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม รักและเอื้ออาทรต่อกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว เสียสละ จิตอาสา ผู้คนมีสุขภาพกายดีสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในสังคมและแวดล้อมดี เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย ในระบบเศรษฐกิจดี มีขีดความสามารถ สร้างรายได้ เพียงพอสำหรับนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ที่พร้อมจะกลับตัวเป็นคนดีของสังคม ซึ่งปัจจัย 4 ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต หากทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาตาม โมเดล “ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี” อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อไปให้ถึง คือ สังคมแห่งความรักและเอื้ออาทร ตามวิสัยทัศน์ “ศรีบุญเรืองเมืองคนดี” ก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินจริง ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มักเริ่มต้นจากการลงมือทำในสิ่งเล็กๆ เสมอ มาร่วมแรงร่วมใจ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ นายเพทายฯกล่าวในที่สุด

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู