อุดรธานี – สโมสรโรตารีบ้านเชียงร่วมราชภัฏอุดรฯมอบสื่อการเรียนให้ศูนย์ศึกษาพิเศษ

สโมสรโรตารีบ้านเชียงร่วมราชภัฏอุดรฯมอบสื่อการเรียนให้ศูนย์ศึกษาพิเศษ

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี สโมสรโรตารีบ้านเชียงร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวัฒน์ ทิพจ้อย ผอ.สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการ “บริการวิซาการ GE สร้างสื่อปันสุข” เพื่อมอบสื่อสร้างสรรค์สนับสนุนสื่อเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมีนางนิภา ศักดิ์แสน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุดรธานี อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากชุมนุม GENED คิดดี ชุมนุมสร้างสรรค์สื่อและสิ่งประดิษฐ์ ชุมนุมพลเมืองสร้างสรรค์ และชุมนุม Green Club เข้ากิจกรรมครั้งนี้

โดยเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการให้กับเยาวชนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานีได้นำสื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวัฒน์ ทิพจ้อย ผอ.สำนักศึกษาทั่วไปฯ กล่าวว่า สื่อที่ได้นำมาส่งมอบเป็นผลผลิตภายในรายวิชาที่คณาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบ ลางแนวคิดให้มีการบูรณาการและคำนึงถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลาย ซึ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความพิเศษเฉพาะกลุ่มก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สื่อดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต

โดยการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญด้านการบริการวิชาการต่อชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในกลุ่มการศึกษาพิเศษว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับความสนใจจากสังคม และต้องการส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวได้รับโอกาสทางการศึกษาจากสังคมอย่างเท่าเทียม และยังเป็นการกระตุ้นให้คนในสังคมหันหาใส่ใจ เข้าใจ และให้ความช่วยเหลือเยาวชนในกลุ่มการศึกษาพิเศษ เพื่อที่จะได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นคนปกติ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการให้กับเยาวชนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ไว้ใช้ในการพัฒนาเยาวชนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้นำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ผศ.ดร.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรีนายกสโมสรโรตารีบ้านเชียง กล่าวว่า สโมสรโรตารีบ้านเชียง เป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือแบ่งปัน สนับสนุนการศึกษาให้เกิดกับนักเรียนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมในทุก ๆ กลุ่มเป้าหมาย ความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และสโมสรโรตารีบ้านเชียงเป็นความร่วมมือผ่านการศึกษาเสมอมา และเมื่อโครงการครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในกลุ่มการศึกษาพิเศษว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับความสนใจจากสังคม.