หนองคาย- เขตสุขภาพที่ 8 Kick off นโยบาย “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขตสุขภาพที่ 8 Kick off นโยบาย “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”
วันที่ 18 พ.ค. 2567 ที่ ห้องประชุมอีสานฮอลล์ ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด Kick off นโยบาย “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ และ ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อม นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ,คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 8 ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ ,บุคลากรสาธารณสุข ,จิตอาสาพระราชทาน ,อสม. และประชาชนร่วมพิธี
หลังพิธีเปิดได้มอบขาเทียม 2 ราย ,รองเท้าเบาหวาน 2 ราย,มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ จำนวน 20 ราย และฟันเทียม จำนวน 10 ราย จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พบประชาชนและเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกบริการ ตามหน่วยบริการทุกคลินิก
โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเพื่อพัฒนาหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล
โดย มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยด้านต่างๆ รวม 24 คลินิกบริการ ได้แก่ 1. คลินิกคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี, 2. คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง, 3. คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, 4. คลินิกทันตกรรมฟันเทียม รากฟันเทียม คัดกรองมะเร็งช่องปาก, 5. คลินิกกระดูกและข้อนิ้วล็อค, 6. คลินิกตรวจตาในเด็กและผู้สูงอายุ, 7. คลินิกพัฒนาการเด็ก, 8. คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม, 9. คลินิกขาเทียมและรองเท้าเบาหวาน, 10. คลินิกยืนยันตัวตน (DID), 11. คลินิกรับบริจาคอวัยวะและดวงต๋า, 12. คลินิกบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์, 13. คลินิก FIT and FIRM, 14. คลินิกสุขภาพใจ, 15. คลินิกส่งเสริมการมีบุตร, 16. คลินิกแพทย์แผนไทย, 17. คลินิกแพทย์แผนจีน, 18. คลินิกคัดกรองโรคเบาหวาน,19. คลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C , 20. คลินิกการใช้ยาอย่างสมเหตุผล, 21. คลินิกผู้สูงอายุ, 22. คลินิกคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง, 23. คลินิกท่าบ่อไร้พุง และ 24. คลินิกคัดกรองโรคหัวใจ ให้บริการตรวจคัดกรอง รักษา ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลในเครือข่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงของโรค จำนวน 1,272 ราย


ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคเอกชน ในการตั้งโรงทาน อาหาร น้ำและเครื่องดื่ม โดยมีผู้ร่วมงานเป็นคณะผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทั้งสิ้น 1,500 ราย

ฤษีลภ-อภิชาติ-จังหวัดหนองคาย