บึงกาฬ – วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ เปิด “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การย้อมไหมและพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติ”

วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ เปิด “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การย้อมไหมและพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติ”


ที่ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าสาวภูไทถ้ำเจริญ ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ นายสมศักดิ์ สาโดด วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าสาวภูไทถ้ำเจริญ จัดทำโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การย้อมไหมและพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาตินี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและทำให้บุคคลทั่วไป เด็ก เยาวชน เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้า หรือย้อมผ้าที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ทรงคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ หวงแหน อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนให้สืบไป พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน และจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมและยกระดับ พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม สินค้าจากภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้าน Soft Power ของชุมชน


สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การย้อมไหมจากสีธรรมชาติ เช่น สีจากคราม ครั่ง ดอกดาวเรือง เป็นต้น และการพิมพ์ลายผ้าด้วยสีธรรมชาติ (Eco print) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา โรงเรียนโนนคำพิทยาคม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม และกลุ่มสตรีบ้านถ้ำเจริญ เครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมจำนวน 30 คน


ซึ่งได้รับการการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ รวมทั้งชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำเจริญ


ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ