(ชมคลิป) สพป.เลย เขต 2 MOU กับ 6 มหาวิทยาลัยดังอินโดนีเซีย เติมประสบการณ์ภาษาอังกฤษสู่ครู-นักเรียน

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ถนนมลิวรรณ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ลงนามความร่วมมือ และวางแผนการจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดทำโครงการสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายต่างประเทศ และดำเนินกิจกรรมรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 5 จำนวน 14 คน จากประเทศอินโดนีเซีย รวม 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ เกรซิค มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ปาโลโป มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์โซโรง มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์โปโนโรโก มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ซิโดอาร์โจ และมหาวิทยาลัยมาดูร่า มีนางสาววนิดา สิมพล ศึกษานิเทศก์เพื่อฝึกปฏิบัติงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2566


นายสวัสดิ์ แสงแสงขัน ผอ.สพป.เลย เขต 2 กล่าวต้อนรับว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 2 มีเขตบริการการศึกษา 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังสะพุง ภูกระดึง ผาขาว หนองหิน ภูหลวง เอราวัณ มีนักเรียน 19,999 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,810 คน มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และได้กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษา คือ “เด็กเลย 2 เป็นคนชาญฉลาด” ภายใต้จุดเน้น “กายภาพดี มีคุณภาพสูง” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสนองนโยบายการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนภายใต้นโยบายของ สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา


นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 กล่าวรายงานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นโครงการต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา โดยเริ่มจากรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ เกรซิค ประเทศอินโดนีเซีย จากปี 2562 จำนวนปีละ 2-3 รุ่นละ 10 -11คน ฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ (On-Site) ฝึกปฏิบัติงานแบบ (Online) จนมาปีการศึกษา 2566 ได้ทำการสำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนในสังกัด และจัดสรรนักศึกษาฯ ฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ (On Site)


การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูผู้สอน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสร้างความเข้าใจระดับนานาชาติระหว่างประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) รวมถึงเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และผู้บริหารเพื่อฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และประการสำคัญ คือ ได้ร่วมกันเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ สร้างความตระหนักด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
ด้านนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ความร่วมมือ และวางแผน กิจกรรมสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ เกรซิคและมหาวิทยาลัยเครือข่ายประเทศ อินโดนีเซีย กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้งนี้ได้แสดงความขอบคุณ ดร.นาธิโรตุล ไลลี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ เกรซิค ศาสตราจารย์ ดร.ซูฮาดี เอ็ม อันวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ปาโลโป ดร.โม เซยาดี รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และการสอน มหาวิทยาลัยมาดูรา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอาเซียน โดยเฉพาะความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทย ในการร่วมพัฒนาการศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยกล่าวว่า ในนามของคนไทย เรารู้สึกภาคภูมิใจกับ สพป.เลย เขต 2 ที่จัดทำโครงการที่ดี สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทางจังหวัดจะดูแลนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเลย


จากนั้นมีการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง สำนักงานเขตฯ และมหาวิทยาลัยทั้ง 6 มหาวิทยาลัย และ MOU ระหว่างโรงเรียน 11 โรงเรียน กับ มหาวิทยาลัย โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายอำเภอวังสะพุง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ร่วมเป็นประจักษ์พยานลงนามความร่วมมือดังกล่าว

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย