ขอนแก่น(ชมคลิป)องคมนตรีติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำ ในเขื่อนอุบลรัตน์


         วันที่ 4 มี.ค 64 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในลุ่มน้ำชีและติดตามการเตรียมความพร้อม ของส่วนราชการในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนลำปาว สามารถเก็บกักน้ำเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนได้มากกว่า 2,740 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนระบายน้ำในลุ่มน้ำชีอีก 6 เขื่อน ประกอบไปด้วย เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย สามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำชีได้อีก 168 ล้านลูกบาศก์เมตร

            นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำจากโครงการในพระราชดำริตลอดแนวลุ่มน้ำชี อาทิ โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ และโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกกว่า 150 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้ 356 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมโครงการในพระราชดำริในบริเวณลุ่มแม่น้ำชี สามารถช่วยรองรับและป้องกันน้ำหลากในฤดูฝนที่ผ่านมาและเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับฤดูแล้งได้ทั้งสิ้น 3,246 ล้านลูกบาศก์เมตร 

          จากการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการโครงการในพระราชดำริเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติและโครงการแก้มลิง ในจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด รวมทั้ง 59 แห่ง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2532 โดยสำนักงาน กปร.กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงและพัฒนาแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้แก้มลิงดังกล่าวสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 142 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 137 ล้านลูกบาศก์เมตร การดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริดังกล่าวส่งผลให้ในปีนี้เกษตรกรในบริเวณลุ่มแม่น้ำชี โดยเฉพาะบริเวณลำน้ำพอง และลำน้ำพรม สามารถทำการเพาะการปลูกข้าวนาปรังได้เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี

             โดยคาดการณ์ว่าเกษตรกรจะสามารถทำการปลูกข้าวนาปรังได้ไม่น้อยกว่า 848,000 ไร่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำต่าง ๆ สร้างความปลื้มปิติให้แก่พสกนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างยิ่ง

          ขณะนี้ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน อยู่ระหว่างการดำเนินงานภายใต้พระบรมราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร อ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ และอ่างเก็บน้ำ ลำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำในบริเวณต้นน้ำของลุ่มแม่น้ำชีได้กว่า 240 ล้านลูกบาศก์เมตร

         ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีปริมาณน้ำฝนจะมากกว่าเกณฑ์ปกติประมาณร้อยละ 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมแผนการรับมือเพื่อรองรับฝนที่อาจตกหนักในบางพื้นที่ ตลอดจนจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้แหล่งเก็บน้ำต่าง ๆ มีศักยภาพพร้อมในการรับน้ำ และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดอุทกภัยได้ทันท่วงที.