ขอนแก่น (ชมคลิป) ปภ.ขอนแก่นขับเคลื่อนป้องกันมาตรการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เชิญ 33 ผู้ประกอบการทำข้อตกลงร่วมกัน

 

ที่ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางไปเป็นประธานในการทำข้อตกลง ขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน” ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน” ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน กับผู้ประกอบการ 33 แห่ง ในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ได้มีการเสริมสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิดความ แก่บุคลากร พนักงาน และผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ทุกคนได้ตระหนัก มีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเราจะเห็นปรากฏชัดเจนแล้วว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และมีความถี่ในการเกิด และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบในทุกๆ ด้าน

ดังนั้น การที่จังหวัดขอนแก่น ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการร่วมกับองค์กร (ภาคเอกชน) ด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับภาคเอกชน 33 แห่ง ต้นแบบให้จังหวัดขอนแก่น นำไปสู่การขยายผลให้ครอบคลุมทุกแห่งในครั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้บริหารสถานประกอบการ โรงงาน และองค์กรอื่นๆ ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดร่วมกัน เพื่อสร้างกระแสรณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างความตระหนัก ถึงความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลของตนเอง จึงถือว่าเป็นโครงการฯ แบบอย่างที่ดีด้วย

ขณะที่ นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ได้เผยว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยแรงงาน ซึ่งถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบได้ง่าย เนื่องจากต้องเดินทางไปทำงานหรืออื่นๆ ดังนั้น การที่สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีบุคลากร พนักงาน และผู้ใช้แรงงานทำงานเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบสอดรับกับนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้อุบัติเหตุทางถนน เป็นนโยบายต้องดำเนินการเร่งด่วนในทุกมิติ โดยให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ และบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อลดความสูญเสีย ให้เหลือน้อยที่สุด ร่วมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้รถใช้ถนน การใช้ระบบขนส่งอย่างปลอดภัย นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

Related posts