อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรองให้บริการตรวจ ATK COVID-19 ให้ประชาชน ฟรี

 

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยตั้งจุดให้บริการตรวจ ATK COVID-19 ฟรี แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19


ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถติดต่อขอรับการตรวจ ได้ทุกวันในวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ อบจ.อุบลราชธานีและในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ที่ศูนย์สาธารณสุข อบจ. อุบลราชธานี (ขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯ)


นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ XBB.1.16 ที่พบเพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการติดต่อสูงกว่า สายพันธุ์ในอดีต ประกอบกับกรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่าหลังเทศกาลสงกรานต์ จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนทำกิจกรรมรวมกันในช่วง โดยไม่ได้ตรวจคัดกรองโควิด ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และการสวมหน้ากากน้อยลง
ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์ถึงประชาชน ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง สวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆ เมื่อเริ่มมีอาการป่วยเช่น มีไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก ให้ตรวจ ATK หากผลเป็นบวก ให้สวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงใกล้ชิดบุคคลอื่น หรือสถานที่มีคนจำนวนมาก หากมีอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบพบแพทย์เพื่อรักษาในโรงพยาบาลต่อไป นอกจากนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีความสำคัญ และสามารถลดความรุนแรงของโรคได้
และในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอเชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป ตรวจ ATKเพื่อเฝ้าระวังตนเอง และผู้ใกล้ชิด โดยให้บริการ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2566เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี