ชัยภูมิ (ชมคลิป) นายก อบต.บ้านแก้ง ประกาศก้องเน้นสุขภาพผู้สูงวัย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวนันทิดา ภูมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นงานด้านสาธารณสุขและชุมชน มีหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงอายุในตำบล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุสามารถทำคุณประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่นหลังและเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุข จึงได้ให้มีกิจกรรมขึ้นในวันนี้ และถือโอกาสสืบสานประเพณีอันดีของไทยวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ไปพร้อมด้วย
ด้าน นางบุหลัน ธรรมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กล่าวว่า ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งเนื่องจาก ผ่านประสบการณ์มามาก ได้เคยเป็นกำลังสำคัญของสังคมมาก่อน มีความรู้ มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตดั้งเดิม และได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญในการยกย่องให้การดูแล ผู้สูงอายุหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมการออกกำลังกาย ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลานส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมวันสำคัญ รดน้ำผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือว่าการปฏิบัติต่อผู้สูงอายถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่อง และควบคู่ไปกับกลุ่มอื่นๆ ในสังคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัตนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและวันดูแล ซึ่งมีผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านแก้ง ทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 25 คน และมีชาวบ้านเข้าร่วมงานกว่า 100 คน
ขณะเดียวกัน นายวิพล โชคบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ได้กล่าวแนะนำผู้สูงวัยในการดูแลตนเองช่วงอากาศร้อนว่า ช่วงนี้ต้องพึงระวังโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) ซึ่งเกิดจากภาวะอากาศร้อนของบ้านเราในช่วงนี้ ซึ่งโรคลมแดดกับโรคฮีทสโตรก มีความแตกต่างกัน โรคลมแดดจะมีภาวะเหงื่อมาก โรคฮีทสโตรกจะไม่มีเหงื่อ แต่อาการอื่นๆจะเหมือนกันวิงเวียนศรีษะ มึนงง สมองเบลอพูดจาไม่รู้เรื่อง หลังจากนั้นจะมีภาวะหยุดหายใจ หรือน๊อคเสียชีวิตในเวลาต่อมาได้ ดังนั้นวิธีการป้องกันก็คือ ต้องดื่มน้ำมากๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ดื่มน้ำเย็นประมาณ 1-2 แก้ว หรือจิบน้ำเย็นๆไปเรื่อยๆ หรือหากมีอาการตัวร้อนให้เอาผ้าเย็นมาเช็ดตามร่างกาย ตามข้อพับต่างๆและใบหน้า ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิลดลง ดังนั้นเราต้องรักษาอุณหภูมิร่างกายอย่าให้เกิน 37 องศา หากร่างกายมีอุณหภูมิสูงจะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้